Každý vodič by mal vedieť bezpečne,  ekologicky a úsporne používať svoje motorové vozidlo. Tieto základné zásady a princípy predstavujú aj kurzy ekošoférovania. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky kurzy ekošoférovanie je možné len podporiť, nakoľko medzi hlavné zásady patria napríklad: predvídavosť, plynulosť, včasné radenie prevodových stupňov, správne použitie brzdenia a využívanie zotrvačnosti vozidla, čím aj znižuje produkciu skleníkových plynov.

Ekošoférovanie aj vo výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškolách má svoje opodstatnenie o čom svedčí aj skutočnosť, že tieto zásady boli zapracované aj do vyhlášky MDVRR SR č.45/2016 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.93/2005 Z.z. o autoškolách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 8 ods. 12., s účinnosťou od 1.1.2016. Tieto požiadavky by mali byť uverejnené aj v učebných osnovách vodičských kurzov, ktoré budú platiť až po preregistrácii autoškôl.  Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl tiež vyvíja úsilie, aby každý inštruktor rámci inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov získali certifikát  inštruktora alebo trénera ekošoférovania. Rozšírením svojej kvalifikácie a osvojením nových metód vzdelávania inštruktori budú môcť lepšie vštepovať zásady ekošoférovania do povedomia budúcich vodičov, ako aj pri doplňujúcom výcviku držiteľov vodičského oprávnenia.

Čo nám prináša ekošoférovanie?

Bezpečnosť

Zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky
Rozširuje vodičské zručnosti

Šetrenie životného prostredia

Znižuje emisie skleníkových plynov (CO2)
Znižuje emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
Znižuje hluk

Úspora financií

Šetrí palivo/náklady (dlhodobo 5-15%)
Znižuje servisné náklady
Znižuje hmotné škody pri nehodách

Spoločenské prínosy

Zodpovednejšie vedenie
Menej stresu pri vedení
Väčšie pohodlie pre vodiča a spolujazdca
Najdôležitejšie zásady ekošoférovania sú:
Predvídanie – sledovanie vozovky čo najďalej pred vozidlom a predvídanie vývoja dopravnej situácie
Plynulá jazda – „jazdite ako by ste nemali brzdy“
Včasné preraďovanie na vyšší prevodový stupeň
Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách
Správne využitie spotrebičov